ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

"Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Ελληνικός Χρυσός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας της Χαλκιδικής. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις παράλληλες οικονομικές δραστηριότητες στο Δήμο Αριστοτέλη και εξελίσσουμε συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές στηρίζοντας την τοπική οικονομία. Στην ίδια φιλοσοφία, το Πρόγραμμα Roots είναι μία ευκαιρία να επεκτείνουμε τη στήριξη μας σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις προοπτικές τους για προσέλκυση επενδυτών και συμβάλλοντας ουσιαστικά και υπεύθυνα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας".

Sign up to receive Roots updates!