Καναβός Κωνσταντίνος

Επικεφαλής Τομέα Πελατών Business Banking

“Με πλέον των 20 ετών επαγγελματική εμπειρία σε νευραλγικές θέσεις μεγάλων Εταιρειών & Τραπεζικών Οργανισμών, εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη χαρτοφυλακίων μεγιστοποιώντας την οικονομική απόδοση και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού καθώς και στην επιτυχή σύλληψη, εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικών εμπορικού marketing για την ανάπτυξη οργανισμών και επιχειρήσεων (SME’s and Key Accounts).
Είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το Kingston University και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Coventry University.”

Sign up to receive Roots updates!