ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το Πρόγραμμα Προετοιμασίας ΜμΕ με στόχο την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την είσοδο και άντληση κεφαλαίων από την δημόσια κεφαλαιαγορά. Η έκδοση μετοχών ή εταιρικών ομολόγων επιτρέπει σε μια εταιρεία να αξιοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δυνητικών επενδυτών για να αντλήσει κεφάλαια για μελλοντική ανάπτυξη και επέκταση.

Το πρόγραμμα που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) στοχεύει στην πληροφόρηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων  σχετικά με τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων και την αρχική δημόσια εγγραφή (IPO και στην υποστήριξή τους όσον αφορά την προετοιμασία τους για πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών.

Οι ΜμΕ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακά,  διοίκησης και τεχνικά θέματα με σκοπό τη δημιουργία μιας πρότασης αξίας που θα στηρίξει τη διαδρομή τους προς την κεφαλαιαγορά. Θα περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης όπως και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών αναφορών. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να αναπτύξουν στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν επίσης τις ΜμΕ να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για έκδοση εταιρικών ομολόγων ή αρχική δημόσια εγγραφή.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του επιπέδου της δραστηριότητας της τοπικής κεφαλαιαγοράς ενισχύοντας την ικανότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων να αντλούν επενδυτικά κεφάλαια και η ενημέρωση των ΜμΕ σχετικά με τις ευκαιρίες της κεφαλαιαγοράς.

Ο ειδικότερος στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αριθμό ΜμΕ που είναι πρόθυμες να εισαχθούν στο ΧΑΑ μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς ή έκδοσης εταιρικών ομολόγων, δίνοντας παράδειγμα σε άλλες ΜμΕ. Ο απώτερος στόχος είναι οι ΜμΕ να προετοιμαστούν για τη χρηματοδότησή τους μέσω της κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της εισαγωγής του χρηματιστηρίου.

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Είτε είστε οικογενειακή επιχείρηση σε διαδικασία διαδοχής, ιδιωτική επιχείρηση ή νεοφυής επιχείρηση με έσοδα που αναζητά νέα κεφάλαια και επιθυμείτε να αντλήσετε χρηματοδότηση μέσω της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, αναζητούμε διαφανείς και οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με:

  • εταιρείες που έχουν περισσότερο από: 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκατομμύρια ευρώ σύνολο ενεργητικού και 500 υπαλλήλους
  • εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικές δραστηριότητες ή παραγωγή στους τομείς του καπνού, των τυχερών παιγνίων ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ακεραιότητας και συμμόρφωσης της ΕΤΑΑ (δείτε http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html)

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

 

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, και ως προ-επιλεγμένη επιχείρηση, θα λάβετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες σας για χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς.
Οι συμβουλές θα καλύπτουν τις σχετικές τεχνικές και επιχειρησιακές πτυχές της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς. Η βοήθεια θα παρασχεθεί για περίοδο έως 18 μήνες από τοπικούς και διεθνείς συμβούλους, οι οποίοι θα επιλεγούν από την ΕΤΑΑ σε συνεννόηση με την επιχείρησή σας.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστηρίζεται στη βάση διαμοιρασμού του κόστους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν το 12% του κόστους των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ΕΤΑΑ και το ΧΑΑ αναμένουν ισχυρή δέσμευση από τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν σε αυτό το Πρόγραμμα Προετοιμασίας ΜμΕ με στόχο την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο. Η υποστήριξή μας θα ολοκληρωθεί όταν η επιχείρησή σας έχει επιλέξει μια επενδυτική τράπεζα η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επίσημη διαδικασία εισαγωγής στο ΧΑΑ. Η επιχείρησή σας αναμένεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με αυτά τα τελικά βήματα

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Η υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται μέσω της πρότυπης εφαρμογής του Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προετοιμασίας ΜμΕ με στόχο την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο. Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε στο prelistinggreece@ebrd.com

Sign up to receive Roots updates!